Messe – IFAT | GXT 665

Genesis-XT-grau

Schrottschere - Scrap Shear

Schrottschere GXT technische Zeichnung neu
Modell - Model GXT 665R
Gewicht - Weight 6.400 kg
Maulöffnung - Jaw Opening (A) 813 mm
Maultiefe - Jaw Depth (B) 813 mm
Länge - Length (C) 4.000 mm
Baggergewicht - Auslegeranbau
Excavator Weight - Boom Mounted
33 - 63 t
Baggergewicht - Stielanbau
Excavator Weight - Stick Mounted
58 - 78 t

GXT Produktseite - GXT product information

DOWNLOADS Broschüren - Brochures