Messe – IFAT | GXT 115

Genesis-XT-grau

Schrottschere - Scrap Shear

Schrottschere GXT technische Zeichnung neu
Modell - Model GXT 115R
Gewicht - Weight 1.600 kg
Maulöffnung - Jaw Opening (A) 406 mm
Maultiefe - Jaw Depth (B) 457 mm
Länge - Length (C) 2.500 mm
Baggergewicht - Auslegeranbau
Excavator Weight - Boom Mounted
8 - 14 t
Baggergewicht - Stielanbau
Excavator Weight - Stick Mounted
14 - 21 t

GXT Produktseite - GXT product information

DOWNLOADS Broschüren - Brochures